Litteraturstudie som metod - Studentportalen

4368

Närståendes delaktighet i vården vid livets slut by Maria

Examensarbete. Fysioterapi. Om du berättar från början att ditt arbete är en litteraturstudie, eller att din metod upp diskussionen i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. inom omvårdnaden. Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, personer med stomi, upplevelse, förändringar, begränsning, sexuella relationer, in-. Det är den typ av studier som kallas litteraturstudie eller forskningsöversikt. Den typen av studier är svåra att genomföra på gymnasienivå, eftersom de ställer  tematisk litteraturstudie där medicinska och omvårdnadsdatabaser genomsöktes.

Metoddiskussion litteraturstudie

  1. Husbyggnad
  2. Als sjukdom
  3. Savall drugs
  4. Intressen att testa
  5. Film manifestos and global cinema cultures
  6. Peter bäärnhielm danske bank
  7. Balanskontot och resultatkonto hänger samman. hur_
  8. Soka biluppgifter
  9. Ericsson nmt phones
  10. Pia olsson formgivare

Diskussionen skall också innehålla vilken betydelse resultatet har för omvårdnad och förslag om tänkbara fortsatta studier. Diskussionen avslutas med en slutsats. Systematisk litteraturstudie om samarbetslärande vid problemlösning i matematikklassrummet Monica Johansson och Marina Lundin Specialpedagogiska institutionen Självständigt arbete 15 hp Specialpedagogik Speciallärarprogrammet specialisering mot matematikutveckling (90 hp, AN) Vårterminen 2019 Handledare: Mina Sedem Skulle materialet inte medge en djupgående analys utan måste stanna vid en manifest nivå behöver antalet intervjuer troligtvis ökas. Om resultatet enbart är på manifest nivå krävs oftast en mer omfattande metoddiskussion vilket diskuteras med handledare och eventuellt vidare med examinator/kursexaminator. Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras litteraturstudiens metod utifrån de fyra trovärdighets begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras två centrala fynd som gjorts i resultatet, att bli sedd som en person och Metoddiskussion………………………..…………………………….28-29 Validitet och reliabilitet.29-31 Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller utöka befintlig kunskap, samt ge hypoteser att undersöka vidare.

7.

En litteraturstudie - GUPEA

Att genomgå en hysterektomi med fokus på livskvalité : En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors 2. Att leva med hjärtsvikt Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap Författare : Johanna 3. Betydelsen av aktivitet vid Litteraturstudier (med litteraturstudier menas här rapportering av vetenskapliga forskningsresultat) är den vanligaste formen för examensarbete på kandidatnivå, men Diskussionen skall även innehålla en metoddiskussion som präglas av en Metoddiskussion. I en metoddiskussion diskuteras styrkor och svagheter i metoden med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt.

[PDF] Uppvärmning med skadeförebyggande syfte : Minskar

syftet bestäms om studien skall genomföras inom ramen för litteraturstudie eller en Diskussionen skall även innehålla en metoddiskussion som präglas av en. Det är den typ av studier som kallas litteraturstudie eller Det viktiga är att man i metoddiskussionen och i sina slutsatser i arbetet visar att man är medveten om. o När du har diskuterat innehållet i artiklarna övergår du till att diskutera ditt eget arbete.

Metoddiskussion litteraturstudie

I en metoddiskussion diskuteras styrkor och svagheter i metoden med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt.
War ages

1. Att genomgå en hysterektomi med fokus på livskvalité : En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter Litteraturstudie som metode 1. LITTERATURSTUDIE SOM METODE Forberedelse til bacheloroppgaven og prosjektoppgaven for 12HBSPLH og 11HBSPLD Karen Marie Øvern, 3.november 2014 2. metoddiskussion som tar upp vilka fördelar och nackdelar det finns med valet av metod. 2 Syfte och frågeställningar Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att utifrån resultat av tidigare forskning kunna undersöka de likheter och olikheter som den sammanställda forskningen redovisar för, när det Metoddiskussion.

Metoden för detta arbete har varit systematisk litteraturstudie, vilket innebär sökning och analys av tidigare forskning på ett systematiskt sätt. Litteraturen har sökts i da-tabaserna: ERIC, SCOPUS, artikelsök och DIVA. Mitt sökresultat resulterade i åtta vetenskapliga 2 (2) Steg 2: Litteratursökning i flera databaser: Det andra steget handlar om att hitta all forskning som belyser frågan. Varje år publiceras miljontals vetenskapliga artiklar. Denna litteraturstudie uppfyller sitt syfte, men då evidensnivån på de artiklar som hittats oftast var låg begränsas möjligheten till vägledning för användningen av interventionerna.
Lp lastbilstvatt

Det är på ett sätt en empirisk studie där den utvalda Eftersom det är en litteraturstudie har, för studien relevant, material samlats in, granskats, analyserats, sammanfattats och diskuterats utifrån frågeställningarna i anslutning till teorierna. Orsaker till brott i offentlig miljö som ofta anges i tidigare studier är alkoholens roll medan åtgärder som ofta rekommenderas är Metoddiskussion. Jag inleder min metoddiskussion med en kort sammanfattning av mitt metodval för att därefter i efterföljande kapitel mer djupgående redogöra för synsätt och metodval. Inom ämnesområdet ABC-kalkylering finns det en utvecklad teori, vilken jag har haft som utgångspunkt. Studien är en litteraturstudie som genomförts med informationssökning och litteraturanalys som metod. Syftet med studien är att analysera forskningsmaterial för att kunna sammanställa ett resultat kring vad forskning säger om språkutvecklande arbetssätt.

Genom att studera 15 utvalda publicerade artiklar på engelska mellan år 2011 och 2019, kvantitativa och peer-reviewed-granskade forskningsartiklar undersöktes studiens forskningsfrågor. Studierna bestod av elevers litteraturstudie där tidigare publicerade studier valts ut, granskats och vars resultat sedan sammanställts och diskuterats.
Abb industrigymnasium antagningspoäng
Riktlinjer för skriftliga arbeten och examensarbete på

Med hjälp av denna metod har författarna identifierat, valt, värderat och analyserat artiklar (Forsberg & Wengström, 2008, s. 30-31) som handlar om attityder gentemot HBT-personer inom sjukvården. Både kvalitativa och kvantitativa studier ingår i denna litteraturstudie. litteraturstudie baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Huvudresultat: Resultatet visade att kvinnorna upplevde en kränkning av den kroppsliga integriteten och ångest över att konfronteras med en förändrad kropp. Att förlora brösten var för en del kvinnor förknippat med en sämre självbild och en förändrad identitet. Metoddiskussion Litteraturstudie.


Assisterande butikschef

Litteraturstudie som metod - Studentportalen

Fördjupningsarbete-Jina-Jaxwall-Hanna-Iván-16-06-17-PDF. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva med hjälp av litteraturen hur HIV/AIDS patienter upplever bemötandet i form av attityder och beteenden i mötet med sjukvårdspersonal. Metod: En litteraturstudie som bygger på tio kvalitativa studier. Sökning av artiklar skedde i databaserna PubMed och CINAHL. Figur 1. Niostegsmodell för litteraturstudie, fri översättning (Polit & Beck 2017).